Všeobecné obchodní a dodací podmínky - VODP

1. Obecné

Mezinárodní obchodní a dodací podmínky budou závazné, pokud budou prohlášeny za platné v jakékoliv smlouvě nebo v jakékoliv nabídce či akceptaci ze strany Zehnder GmbH, Lahr nebo její pobočky/jejích poboček jednající(ch) jako prodávající (dále jen „Prodávající“). Pokud jsou dodávky realizovány plněním v rámci distribuční smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím, pak se tyto Mezinárodní prodejní a dodací podmínky vztahují na každou objednávku realizovanou v rámci takové smlouvy. Jakékoliv podmínky sjednané Kupujícím, které jsou v rozporu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, budou platné pouze tehdy, pokud budou výslovně písemně akceptovány Prodávajícím.

2. Objednávky

Každá nákupní objednávka bude předmětem individuální a výslovné akceptace ze strany Prodávajícího předtím, než vznikne závazek na straně Prodávajícího.

3. Dodací podmínky

Dodávka zboží bude realizována „ex works“ – z výrobního závodu Prodávajícího (EXW-INCOTERMS 1990), pokud nebude uvedeno jinak v potvrzení objednávky. Jakákoliv cla, poplatky, daně, atd. uvalené v souvislosti s dovozem předmětného zboží uhradí Kupující.
V případě, kdy je dodávka realizována poštovní službou, expresní poštovní službou nebo spěšnou poštovní službou, je Kupující povinen uhradit dodatečné výdaje překračující rámec dodávky „ex works“ nebo, jak bude sjednáno. Dodávka zboží se uskuteční na riziko Kupujícího.

4. Obalový materiál

Pokud nebude dohodnuto jinak, obalový materiál zboží bude účtován Kupujícímu odděleně a není určen pro vrácení Prodávajícímu. Vratné kontejnery a palety určené k přepravě zboží musejí být bez prodlení vyprázdněny a vráceny. Výdaje vynaložené s výše uvedeným hradí Kupující.

5. Termíny dodání

Termíny dodání jsou přibližné termíny. Prodlení v plánované dodávce neopravňuje Kupujícího k uplatňování jakýchkoli nároků vůči Prodávajícímu ani ke zrušení nákupní objednávky.
Termín dodání, který byl sjednán s Kupujícím, musí být přiměřeně prodloužen, pokud nastanou okolnosti, kterým Prodávající nemohl zabránit navzdory přiměřeně vynaloženému úsilí.

6. Ceny / Dlouhodobé objednávky

Pokud nebyly mezi stranami sjednány podmínky pro poskytnutí úvěru musí být zboží uhrazeno v době objednávky. Pokud dojde k prodlení s jakoukoliv platbou, bude uhrazen úrok z prodlení ve výši, která odpovídá obchodním bankovním sazbám.
Pokud specifikované množství zboží objednané Kupujícím není vyzvednuto při dodávce a/nebo uhrazeno během sjednaného časového rámce, pak je Prodávající oprávněn odstoupit od koupě s okamžitým účinkem a Kupujícímu je zakázáno uplatňovat jakoukoliv náhradu škody. Alternativně má Prodávající možnost požadovat záruku od Kupujícího za kupní cenu v plné výši výměnou za dodávku zbývajícího zboží.

7. Právo na odstoupení

V případě platební neschopnosti Kupujícího nebo v případě v prodlení s úhradou dřívější koupě na straně Kupujícího má Prodávající právo zdržet své plnění do doby, kdy je poskytnuta záruka za úhradu splatné kupní ceny. Pokud Kupující není schopen takovou záruku poskytnout v přiměřené době, pak Prodávající může odstoupit od koupě.
V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, má Prodávající právo účtovat úrok ve výši obchodních bankovních sazeb.

8. Záruka

Záruční doba je šedesát (60) měsíců od data dodávky Kupujícímu. Vyloučena jsou elektrická topná tělesa, elektrické a elektronické komponenty. Záruční doba na tyto produkty je dvacet čtyři (24) měsíců.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při převzetí. Jakékoli vady musejí být ohlášeny písemně do osmi (8) dnů od data převzetí. V opačném případě se zakoupené zboží považuje za převzaté a veškerá uplatnění nároků v záruční době vůči Prodávajícímu jsou vyloučena.

V záruční době uvedené výše musejí být vady, které nebyly rozpoznatelné v průběhu běžné kontroly, ohlášeny písemně bez prodlení při jejich objevení. V opačném případě se zakoupené zboží považuje za převzaté a veškerá uplatnění nároků v záruční době vůči Prodávajícímu jsou vyloučena.

Pokud bylo zboží shledáno prokazatelně vadným a Kupující ohlásil vady, jak je stanoveno výše v tomto dokumentu, má Kupující možnost, nechat si vadné zboží bezplatně opravit nebo vyměnit. Náklady na dopravu do a z výrobního zařízení Prodávajícího, pokud budou vynaloženy, budou rozděleny na dvě stejné části. Nároky uplatněné v záruční době jsou podmíněny předchozím splněním každého a všech závazků na straně Kupujícího. Jakékoliv jiné nároky týkající se vad uplatněné v záruční době jsou výslovně vyloučeny.

9. Výhrada vlastnictví

Prodávající si ponechá vlastnické právo k dodávanému zboží, dokud neobdrží úhradu za toto zboží v plné výši. Kupující přijme veškerá opatření nezbytná pro ochranu vlastnických práv Prodávajícího.

10. Omezení vývozu

Produkty Prodávajícího jsou chráněny patenty, průmyslovými vzory a ochrannými známkami ve více zahraničních jurisdikcích. Kupující je z tohoto důvodu povinen vyhledat pomoc Prodávajícího před uskutečněním dodávky do místa takové jurisdikce.

11. Příslušné právo a arbitráž

Za všech okolností platí Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží („Vídeňská úmluva o koupi zboží“). V rozsahu, v němž není právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím řízen Vídeňskou úmluvou o koupi zboží, se tento vztah řídí hmotným právem platným v místě sídla Prodávajícího.

Veškeré spory vyplývající v souvislosti s předmětnou smlouvou budou s konečnou platností řešeny podle Pravidel arbitrážního řízení Mezinárodní obchodní komory prostřednictvím jediného rozhodce jmenovaného v souladu s výše uvedenými Pravidly. Místem arbitrážního řízení bude místo sídla Prodávajícího. Jazykem arbitrážního řízení bude jazyk anglický.

V zájmu trvalých technických zlepšení si vyhrazujeme právo na změny.